| Mobile | RSS

اسید و باز

  اسید و باز در حالت کلی اسید از دست دهنده پروتون و باز گیرنده پروتون است . آب با افزایش حالت اسیدی و یا بازی مواد را در خود حل می کند و مهمتر اینکه آب هم می تواند اسید باشد و هم خاصیت بازی داشته باشد. برای مثال وقتی هیدروژن کلراید (HCL) در […]

[ More ] دی ۵ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in بیوشیمی |

متابولیسم سلولی – کربوهیدرات ها – قسمت دوم

بخش اول: گلیکولیز گلیکولیز نه تنها راه اصلی متابولیسم گلوکوز برای تولید Acetil.CO.A (استیل کوآنزیم A) و اکسیداسیون در چرخه اسید سیتریک، بلکه راه اصلی برای متابولیسم سایر قندهای موجود در مواد غذایی مانند فروکتوز و گالاکتوز نیز میباشد. توانایی مسیر گلیکولیز برای تولید ATP چه در غیاب اکسیژن چه در حضور اکسیژن را میتوان […]

[ More ] اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in بیوشیمی |

متابولیسم سلولی – مقدمه

مقدمه یکی از ویژگیهای سیستمهای حیاتی اعم از گیاه یا جانور (تک سلولی و پرسلولی) داشتن توان متابولیسمی است که به فارسی سوخت و ساز گفته می‌شود. تحت این عنوان موضوعات متنوعی مورد مطالعه است. سلول دارای این توانایی است که فرایندهای انرژی خواه و انرژی زا را در شرایط سازگار به حیات انجام دهد. […]

[ More ] اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in بیوشیمی |

متابولیسم سلولی – کربوهیدرات ها – قسمت اول

تخریب قندها در یاخته تحت فرایند ویژه‌ای در سیتوپلاسم رخ می‌دهد. این فرایند گلیکولیز نامیده می‌شود. مقدمه اکسایش تنفسی که منجر به تجزیه و اکسیداسیون مولکول آلی (گلوکز) و تبدیل آن به مولکولهای کوچکتر و سرانجام تولید آب ، دی‌اکسید کربن و انرژی به شکل ATP است، در طی سه مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله […]

[ More ] اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in بیوشیمی |

کلیات پروتئین – قسمت اول

پروتئین ها پروتئین ها از کربن ، هیدروژن ، اکسیژن و ازت ساخته شده اند . وجود عنصر ازت در ساختمان پروتئینها عنصری اختصاصی است و تمام ویژگیهای مولکول پروتئین و اعمال مختلف بدن در حقیقت مدیون وجود عنصر ازت است که در دو دسته چربی ها و کربوهیدراتها وجود ندارد .  

[ More ] اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in بیوشیمی |

بیوشیمی

  بیوشیمی چیست؟  بیوشیمی پژوهش درباره‌ی فرایندهای شیمیایی است که در بدن جانداران رخ می‌دهد. بیوشیمی‌دان‌ها می‌خواهند ساختار و کارکرد مولکول‌های سازنده‌ی پیکر جاندران را بشناسند تا از این راه بتوان به سازوکار ملکولی هر بیماری پی برد و راه را برای درمان ریشه‌ای آن هموار کرد. این آگاهی در بهره‌برداری بهتر و کارآمدتر از […]

[ More ] اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in بیوشیمی |

آزمایش بیال

آزمایش بیال برای پنتوزها پنتوزها در مجاورت اسید کلریدریک غلیظ آب از دست داده، فورفورال تولید میکنند. فورفورال با اورسینول به کمپلکس با رنگ سبز مایل به آبی تبدیل میشود. در این آزمایش در اثر حرارت طولانی و اسید کلریدریک غلیظ، هگزوزها نیز هیدروکسی متیل فورفورال تولید میکنند که با اورسینول میتواند کمپلکس رنگی (زرد […]

[ More ] اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in بیوشیمی |
Page 1 of 3123
1R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005Surveillance Cat, St Julian, December 25, 2016x*y*z II