| Mobile | RSS

آلرژی

فصل پانزدهم: آلرژی    زمانی که یک پاتوژن وارد بدن می شود ابتدا واکنش های ایمنی ذاتی سعی می کند پاتوژن را حذف کند.اگر آن نتوانست این کار را انجام دهد سیستم ایمنی اکتسابی با دو بازوی ایمنی همورال و سلولی وارد عمل می شود که اختصاصی عمل می کند.گاهی اتفاق می افتد که ISیک […]

[ More ] اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |

CMI

فصل چهاردهم: CMI    CMIیکی از بازوهای اجرایی سیستم ایمنی اکتسابی است.INFγباعث ۱)بیان و عرضه آنتی ژن از کلاس MHC Iمی شود.ویروس ها و تومورها و انگل های داخل سلولی عرضه MHC Iرا کم می کنند تا پپتیدهای آن ها عرضه نشود اما INFγباعث فعالیت ماکروفاژها و APCها میشود و بیان MHC Iرا بسیار بالا […]

[ More ] اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |

سایتوکاین ها

فصل سیزدهم: سایتوکاین ها    سلول Tو APCمولکول هایی را تولید می کنند که امروزه نام آن ها را تحت عنوان سایتوکاین می نامیم.سیگنال های ایجاد شده در اثر سیناپس روی ژنوم هر دو سلول تاثیر گذاشته و ژن هایی را فعال می کند که این ژن ها محصولاتشان یک سری پروتئین ها را تحت […]

[ More ] اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |

T Cell

فصل دوازدهم: T cell T cell development:    سلول Tفرماندهی پاسخ های ایمنی اکتسابی را شروع می کند که ایمنی اکتسابی دو خاصیت دارد:۱) ویژگی دارد ۲)خاطره دارد. سلول Tکه فرمانده ایمنی اکتسابی است مجموعه آنتی ژن عرضه شده به همراه سلول مورد نظر را می شناسد و خود سلول Tشروع به تکثیر می کند […]

[ More ] اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |

عرضه آنتی ژن

فصل یازدهم: عرضه آنتی ژن (Ag-Presentation)    MHC  قلب پاسخ های ایمنی است و یکی از عواملی است که ایمنی اکتسابی به وجود می آید و به سمت همورال یا سلولی پیش برود. آنتی ژن ابتدا prossو سپس present  می شود. MHCروی چه سلول هایی قرار دارد؟    MHC Iروی تمام سلول های هسته دار […]

[ More ] اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | ۱ Comment | Posted in ایمونولوژِی |

MHC

فصل دهم: MHC      MHCقلب پاسخ های ایمنی و فرماندهی پاسخ های ایمنی بدن است.تعیین کننده حساسیت یک فرد به یک بیماری و مرحله شروع پاسخ های ایمنی اکتسابی از MHCشروع می شود. MHC= Major Histocompatebility Complex (مجموعه سازگاری نسجی اصلی)    اصل مجموعه سازگار نسجی از پیوند آغاز شده است (مبحث اصلی آن […]

[ More ] اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |

فاگوسیتوز

فصل نهم: فاگوسیتوز    فاگوسیتوز مرز بین سیستم ایمنی ذاتی و سیستم ایمنی اکتسابی است.خوردن و آشامیدن بیشتر سلول های بدن این خاصیت را دارند ولی در سیستم ایمنی بدن این خاصیت تمایز یافته است و به سلول های بدن که اجزاء خیلی کوچک را بلع می کنند بیگانه خوار غیر حرفه ای می گویند. […]

[ More ] اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |
Page 1 of 3123
WT3P66861R8A23331R8A2401Meli1R8A25251R8A25221R8A24511R8A25031R8A24871R8A2419