| Mobile | RSS

مورفولوژی و صفات بیوشیمیایی چند باکتری

آبان ۲۷ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in باکتری شناسی

 

 نگاهی کوتاه بر مورفولوژی و صفات بیوشیمیایی چند باکتری

 

جنس

مرفولوژی

کشت

صفات بیوشیمیایی

استافیلوکوک

کوکسی – گرم مثبت – خوشه انگور- غیر متحرک –  بدون اسپور – برخی دارای کپسول یا لایه لعابی – همه‌جا هستند – جایگاه طبیعی سطح بدن پستانداران

بی‌هوازی اختیاری – رشد روی آگار خون‌دار و غذایی – °37 – کلونی کروی محدب سطح صاف و حاشیه منظم با قوام کره‌ای- mm 4 – 1 – رشد در غلظت بالای نمک (۷٫۵٪) و ۱٪ مانیتول

اورئوس: کلونی‌های زرد طلایی (پیگمان‌های کاروتنوئید) – همولیز بتا

اپیدرمیدیس: کلونی‌های سفید رنگ – برخی سوش‌ها همولیز بتا

ساپروفیتیکوس: کلونی‌های سفید تا زرد لیمویی

کاتالاز مثبت

اورئوس: کواگولاز+ (انعقاد پلاسما)- تخمیر قند مانیتول (تغییر رنگ محیط از قرمز به زرد) – DNase مثبت – حساس به نووبیوسین

اپیدرمیدیس: کواگولاز منفی – عدم تخمیر مانیتول – DNase منفی -حساس به نووبیوسین

ساپروفیتیکوس: کواگولاز منفی – DNase منفی – مقاوم به نووبیوسین

 

استرپتوکوک

کوکسی – گرم مثبت – زنجیره‌ای –  غیر متحرک –  بدون اسپور – برخی سوش‌های جوان کپسول‌دار – همه‌جا هستند – فلور نرمال مخاط دستگاه تنفسی، گوارشی و ادراری تناسلی – (پنوموکوک: دیپلوکوک کپسول‌دار شعله شمعی)

بی‌هوازی اختیاری – رشد سریع‌تر مجاور CO2 10٪ – °37 – آگار خون‌دار – کلونی‌های محدب، خاکستری صیقلی مات و حاشیه منظم – mm 1 – 0.5 – کپسول‌دار←موکوئید←از دست دادن آب ← مات

پنوموکوک: کلونی‌های بی‌رنگ محدب – کپسول‌دار‌ها بزرگتر و عسلی – دیپلوکوک شعله شمعی

کاتالاز منفی – اکسیداز منفی

استرپتوکوک ویریدانس: همولیز آلفا

پنوموکوک: لیز خود‌به‌خودی مجاور نمک‌های صفراوی – ئیدرولیز اینولین – حساس به اپتوشین

نیسریا

کوکسی – گرم منفی –  لوبیا شکل و دوتایی – غیر متحرک – بدون اسپور – فقط در انسان

هوازی – مرگ سریع در شرایط نامناسب – رشد خوب در اکسیژن و ۱۰-۵٪CO2 – نیاز به محیط کشت حاوی آهن نشاسته کلسترول و آلبومین – محیط انتخابی تایر مارتین اصلاح شده (MTM) – کلونی محدب کروی شفاف خاکستری موکوئید

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت

کورینه باکتریوم

باسیل‌ گرم مثبت چماقی شکل  – بهترین روش رنگ‌آمیزی آلبرت ← باسیل‌ها سبز رنگ و گرانول‌های متاکروماتیک آبی مایل به سیاه – نمای شبیه حروف چینی – اغلب غیر بیماریزا و کومنسال در دهان، گلو، مجرای ادرار و واژن (دیفتروئیدها)

در گروه CNM (کورینه باکتریوم، نوکاردیا، مایکوباکتریوم) هستند به خاطر داشتن اسید میکولیک

بی‌هوازی اختیاری – محیط‌های انتخابی کورینه باکتریوم دیفتریه: ۱٫ محیط سرم منعقده لوفلر: کلونی‌های سفید مایل به خاکستری کوچک ۲٫ محیط تلوریت پتاسیم: کلونی‌های خاکستری تا سیاه در سه تیپ گراویس، میتیس، اینترمدیوس  3. محیط تینسدال: برای متمایز کردن کورینه باکتریوم دیفتریه از بقیه دیفتروئیدها

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی

اکسیداسیون و تخمیر قند با تولید اسید و بدون گاز

تخمیر دکستروز و مالتوز – عدم تخمیر سوکروز و تری‌هالوز

تست اوره‌آز برای تمایز

لیستریا

انگل اختیاری داخل سلولی – باسیل گرم مثبت کوچک – فلاژله‌دار و متحرک – بدون اسپور – بدون کپسول – زنجیره ۵-۳ باسیل در اسمیر مستقیم – توزیع وسیع در طبیعت

هوازی تا بی‌هوازی اختیاری- °37- رشد آهسته در ۴ درجه(اساس روش غنی سازی در سرما)  – کلونی‌های کوچک سطح صاف و نیمه شفاف با حاشیه باریک از همولیز بتا – در نور مایل به رنگ سبز آبی

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت

اکسید گلوکز و تری‌هالوز

اوره و اندل منفی

میکوباکتریوم

باسیل‌های مستقیم با کمی خمیدگی – غیر متحرک – بدون کپسول – بدون اسپور – رنگ آمیزی Acid fast (مثل زیل.نلسون) ← قرمز در زمینه آبی – دیواره متفاوت از گرم منفی‌ها و گرم مثبت‌‌ها، شامل چربی زیاد، ساختمان اصلی پپتیدوگلیکان و آرابینوگالاکتان با اسید میکولیک‌های متصل به برخی از آن‌ها، لیپوپروتئین و گلیکوپروتئین بالا

هوازی اجباری – °37 – رشد آهسته – محیط کشت انتخابی: لوین.اشتاین جانسون – محیط با پایه آگار – کلونی‌های کوچک زرد نخودی قوام خشک و ظاهر فلسی – پوست نازک در سطح محیط کشت مایع (مربوط به ترکیبات چربی سطح باکتری)

میکوباکتریوم بوویس: مستقیم‌تر، کوتاه‌تر و چاق‌تر از Tb و رنگ‌گیری یکنواخت – رشد آهسته با کلونی کوچک‌تر

میکوباکتریوم لپره: °30 – عدم رشد در محیط آزمایشگاه – رشد در تزریق به پاشنه آرمادیلو – رشد آهسته‌تر

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت

تست نیاسین: تولید بیشتر نیاسین توسط توبرکلوزیس و زرد کردن نوار‌های تست

تست احیای نیتریت: بسیاری گونه‌ها احیای نیترات به نیتریت – مثبت شدن نوار‌های تست مجاور باسیل سل

تست آریل سولفاتاز: شناسایی پاتوژن‌های سریع‌الرشد

لپره: رنگ گیری منظم – باسیل‌های مستقیم با کمی انحنا یا گرانول دار با نمای دانه تسبیحی

خانواده انتروباکتریاسه

باسیل گرم منفی پلی‌مورف – متحرک با فلاژله‌های پری‌تریش (به استثنا کلبسیلا و شیگلا) – اغلب دارای پیلی – برخی دارای لایه لعابی (کلبسیلا کپسول ضخیم و واضح) – فلور نرمال روده (وجود E.Coli یا کلی‌فرم‌ها(کلبسیلا انتروباکتر سیتروباکتر) در آب ← آب آلوده به مدفوع است) – فرصت طلب – سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و برخی اشریشیا کولی‌ها پاتوژن روده‌ای

بی‌هوازی اختیاری – رشد روی آگار – محیط انتخابی: مهار‌کننده‌ها: نمک‌های صفراوی، رنگ‌های ائوزین، متیلن بلو و بریلیانت گرین مثل EMB مک کانکی و دزاکسی کولات – کلونی‌های کروی محدب mm 2-1 از نوع S سطح صاف، قوام آبدار و خاکستری – پروتئوس ← سوارمینگ – کلبسیلا ← کلونی‌های بزرگ آبدار موکوئید – مک کانکی و EMB ← حاوی معرف رنگی و لاکتوز ←قابلیت تخمیر لاکتوز(قرمز)(انتروباکتر،اشریشیا کولی، کلبسیلا) عدم تخمیر لاکتوز (بی‌رنگ یا صورتی کم‌رنگ) (سالمونلا، شیگلا) – سالمونلا شیگلا مقاوم‌تر به تاثیر مهارکنندگی سیترات ← محیط کشت SS – محیط کشت بریلیانت گرین(BG) و بیسموت سولفیت (BS) ← سالمونلا

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی

تخمیر گلوکز – احیای نیترات به نیتریت

محیط‌های افتراقی:

TSI: حاوی لاکتوز گلوکز سوکروز پپتون ← تخمیر ← اسید ← تغییر رنگ فنول رد از قرمز به زرد در مدت ۶ ساعت – عدم تخمیر لاکتوز ← بازگشتن رنگ قرمز پس از ۴۸-۲۴ ساعت – تولید H2S ← رسوب سیاه – بررسی تولید گاز

سیترات: حاوی مقداری نمک، الکترولیت‌ها، سیترات و بروموتیمول بلو – مصرف سیترات و تبدیل آن به قلیایی ← سبز به آبی

اوره: باکتری دارای اوره‌آ‌ز ← تغییر رنگ فنول رد از پوست پیازی به سرخابی

اندل: شکستن تریپتوفان به اندل ← ترکیب با آلدهید‌ها تولید محصول قرمز در معرف کواکس (حلقه صورتی) مثبت در E.Coli و برخی از کلبسیلا‌ها پروتئوس شیگلا

تست تحرک: در ژلوز نیمه جامد ← کدورت دور خط کشت ← مثبت

سالمونلا

باسیل گرم منفی – بدون کپسول  – متحرک (فلاژله پری‌تریش) –  مقاوم برابر عوامل شیمیایی و فیزیکی (سروتیپ کلراسوئیس برای تعیین کفایت دستگاه استریل)

بی‌هوازی اختیاری –  کلونی  Sمحدب آبدار با سطح صاف خاکستری – درEMB کلونی‌های لاکتوز منفی بی‌رنگ – محیط انتخابی SS، BG و BS

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – عدم تخمیر لاکتوز – تولید گاز (به جز تیفی) – تست لیزین دکربوکسیلاز مثبت – متغیر در مصرف سیترات و تولید H2S

شیگلا

باسیل گرم منفی بدون کپسول – غیر متحرک – عمده‌ترین علت اسهال باکتریال در انسان

بی‌هوازی اختیاری – مقاومت کمتر نسبت به بقیه باسیل‌های روده‌ای – رشد روی آگار خون‌دار ← کلونی‌های S با سطح صاف، قوام آبدار و خاکستری – کلونی‌های لاکتوز منفی بی‌رنگ روی EMB

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – تخمیر گلوکز – عدم تخمیر لاکتوز – تولید گاز و اندل متغیر – عدم مصرف سیترات –  H2S متغیر

اشریشیا کولی

باسیل گرم منفی متحرک – اکثرا پیلی‌‌دار و برخی دارای لایه لعابی شبیه کپسول – فلور طبیعی روده بزرگ انسان و حیوان – شایع‌ترین علت عفونت‌های ادراری – فرصت طلب – برخی عامل عفونت اسهالی

بی‌هوازی اختیاری –  رشد روی آگار خون‌دار ← کلونی‌های S با سطح صاف، قوام آبدار و خاکستری – کلونی‌های لاکتوز مثبت روی مک‌کانکی و EMB – جلای فلزی روی EMB

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – تخمیر گلوکز و لاکتوز همراه گاز – اندل و متیل رد مثبت – سیترات منفی – آزمایش ایجکمن: تولید گاز در آبگوشت مک‌کانکی(°44)

یرسینیا

کوکو‌باسیل گرم منفی با دو انتهای پررنگ‌تر – انگل اختیاری داخل سلول – رنگ‌آمیزی گیسما یا ویسون ← دو قطب آبی و مرکز آبی روشن (سنجاق قفلی) – بدون کپسول – بدون اسپور – متحرک در °25 بجز پستیس – ترجیحا پاتوژن حیوانات و انتقال تصادفی به انسان

بی‌هوازی اختیاری – °28 – رشد روی آگار غذایی – کلونی موکوئید کوچک – بدون همولیز  – انواع بیماریزا در محیط حاوی همین ← پیگمان قهوه‌ای تیره

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – تخمیر گلوکز – معمولا عدم تخمیر لاکتوز – تمایز گونه‌های بیماریزا بر اساس توانایی تحرک در °25، تست اوره و اندل متمایز می‌شوند.

هموفیلوس

کوکوباسیل‌های گرم منفی کوچک – پلی مورف – گاهی به شکل رشته‌های بلند – بدون اسپور – غیر متحرک – برخی حاوی کپسول – نیاز اجباری به فاکتور‌های رشد خون – انگل اجباری انسان و مهره‌داران – بسیاری گونه‌ها فلور نرمال سیستم تنفسی فوقانی

هوازی و گاهی بی‌هوازی اختیاری – نیاز اجباری به فاکتور X و V  – آگار شکلاته (مثل آگار خون‌دار که در °80 حرارت داده شده تا محتویات گلبول قرمز آزاد شود) – محیط انتخابی آگار لوین تال و محیط غنی شده فیلدز برای جداسازی از فلور نرمال – فرم‌های کپسول‌دار← موکوئید با نمای قوس‌و‌قزح ویژه در آگار لوین‌تال

اکسیداز مثبت – کاتالاز مثبت

توانایی تخمیر برخی قند‌ها (آنفلوانزا ← گلوکز و لاکتوز)

بوردتلا

کوکوباسیل‌های گرم منفی کوچک – آرایش منفرد، دوتایی و تجمعات کوچک – بدون اسپور – غیر متحرک (به جز بوردتلا برونشی سپتیکا) – کپسول‌دار (در روش تورم کپسولی مشخص نمی‌شود) – در اولین نمونه یک‌دست و در کشت‌های بعدی پلی‌مورفیک – رنگ‌گیری دوقطبی با تولوئدین بلو – عامل بیماریزای مخاطی در سیستم تنفسی انسان و حیوان

هوازی مطلق – بدون نیاز به فاکتور‌های V و X – عدم رشد روی محیط معمولی – محیط‌های انتخابی بوردتلا پرتوزیس: بورده ژانگو و رگان لووه  – کلونی‌های کوچک سرسنجاقی محدب با سطح صاف، صیقلی و براق به رنگ سفید‌خاکستری شبیه قطرات جیوه- در پاساژهای بعدی کلونی خشن  با رشد سریع و کاهش ویرولان – اطراف کلونی ویرولان حاشیه همولیز (بسته به شرایط)

پرتوزیس: کاتالاز منفی – اکسیداز مثبت – سیترات و اوره‌آز و گاز منفی – تخمیر گلوکز و لاکتوز مثبت – عدم رشد روی مک‌کانکی

پاراپرتوزیس و برونشی سپتیکا: کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – اوره‌آز و سیترات مثبت –  رشد روی مک‌کانکی

برونشی سپتیکا: متحرک – احیای نیترات

بروسلا

کوکوباسیل گرم منفی کوچک با آرایش گروهی یا منفرد – کپسول واقعی ندارند – بدون اسپور – غیر متحرک – بدون اسپور- زئونوز (عامل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان) – 4 گونه از ۶ گونه عامل تب مالت در انسان و عفونت در حیوان (میزبان اختصاصی)

هوازی مطلق – بعضی رشد روی آگار معمولی و شکلاته – محیط انتخابی: بروسلا آگار یا تریپتی‌کیز‌سوی آگار – کشت خون در محیط دو فازی کاستاندا ←کلونی های صیقلی، نیمه شفاف، مایل به زرد یا شیری و قوام آبکی روی فاز جامد

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت – تولید اسید یا گاز کم – بعضی تولید سولفید هیدروژن – احیای نیترات – اوره‌آز مثبت – حساس به حرارت و اسید – شناسایی بر اساس نیاز به دی اکسید کربن، تولید H2S، سرعت تجزیه اوره و توانایی رشد مجاور فوشین و تیونین

فرانسیسلا

کوکوباسیل‌های گرم منفی کوچک – انگل اختیاری داخل سلولی – بدون اسپور – انواع بیماریزا کپسول‌دار – ترجیحا پاتوژن حیوانات

هوازی اجباری – فرانسیسلا تولارنزیس: روی محیط ساده رشد نمی‌کند و به گلوکز و سیستئین نیاز دارد – محیط انتخابی: گلوکز سیستئین آگار – رشد آهسته – کلونی‌های صاف و بدون پیگمان با همولیز آلفا

کاتالاز مثبت ضعیف – اکسیداز منفی – تولارنزیس: اکسید قند‌های گلوکز و مالتوز

پاستورلا

باسیل‌های کوچک یا کوکوباسیل‌های گرم منفی- بدن تحرک – کپسول‌دار- رنگ‌گیری دوقطبی در نمونه‌های بافت عفونی – آرایش زنجیره‌ای دوتایی یا منفرد – فلور نرمال حیوانات اهلی

 

 

پسودوموناس

باسیل گرم منفی – آرایش منفرد، دوتایی و گاهی زنجیره کوچک – متحرک – اغلب دارای پیلی – لایه لعابی شبیه کپسول از جنس گلیکوکالیکس – تمایل به محیط مرطوب –  یافت در طبیعت – گاهی حضور در پوست، گوش خارجی، سیستم تنفس فوقانی یا روده بزرگ

هوازی اجباری – رشد در آگار خون‌دار و غذایی – کلونی‌های mm5-3 ،پهن با لبه‌های تیز و نازک، نمای ظاهری شیشه مات و همولیز بتا – کپسول‌دارها موکوئید و ظاهر سبز‌آبی یا سبز مایل به زرد – بوی گل یاس

اکسیداز مثبت (برای تمایز از انتروباکتریاسه) عدم تخمیر قند – آئروژینوزا: تولید پیگمان پیوسیانین (سبز و محلول در آب)  – برخی تولید پیگمان پیووردین به رنگ زرد، پیوروبین به رنگ قرمز و پیوملانین به رنگ قهوه‌ای

ویبریو

باسیل گرم منفی مستقیم یا خمیده شبیه ویرگول – متحرک (فلاژله قطبی)-  بدون اسپور – بدون کپسول – بدون پیلی – آبزی – در مدفوع انسان و حیوان – اکثرا کومنسال یا ساپروفیت – بعضی بیماریزا برای انسان، آبزیان و دوزیستان

ویبریو کلرا: بی‌هوازی اختیاری –  تحمل pH تا ۹ ← محیط انتخابی – اعلب رشد روی مک‌کانکی – نمونه مدفوع ← محیط TCBS و TTGA – شرایط بی‌هوازی ← ویبریو‌های تخمیر کننده سوکروز ← کلونی زرد متوسط با سطح مات و لبه نازک – عدم تخمیر سوکروز ← کلونی‌های سبز زیتونی

اکسیداز مثبت (شناسایی از انتروباکتریاسه) – حساس به دی‌آمینو دی‌ایزوپروپیل پتریدین(O-129) (شناسایی از باسیل‌های گرم منفی اکسیداز مثبت)

التور: همولیز – مقاوم به پلی‌میکسینB و باکتریوفاژ کلاسیک IV – VPمثبت

کلرا: بر عکس التور

کمپیلوباکنر

باسیل‌ گرم منفی خمیده یا مارپیچی کوتاه – شبیه کوکسی یا کاما یا S یا پرنده یا اشکال فیلامنته – متحرک – بدون کپسول – بدون اسپور -کومنسال در روده حیوانات –  عامل سقط و نازایی در گوسفند و گاو

میکروآئروفیل – 5٪ اکسیژن و ۱۰٪ دی‌اکسید کربن ← رشد روی آگار معمولی و خون‌دار – محیط انتخابی اسکایرو یا کمپی باپ – °42 – کلونی‌های بی‌رنگ و خاکستری در دو تیپ کروی و محدب یا آبدار و منتشر شونده

(کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت)← در بیماریزا‌های انسان – اوره‌آز مثبت قوی – عدم اکسیداسیون یا تخمیر قندها

اسپیروکت

باسیل نازک و مارپیچی گرم منفی = رنگ آمیزی املاح نقره یا ایمونوفلورسانس – بدون پیلی – بدون اسپور – بدون کپسول – متحرک (اندوفلاژله) – 8-4 پیچ = بورلیا← نامنظم و ضخیم‌تر، مشاهده در رنگ‌امیزی گرم و گیسما – لپتوسما ← انتها شبیه دسته عصا

ترپونما: بی‌هوازی مطلق – مرگ در خارج میزبان – ترپونمای غیر بیماریزا ←رشد روی محیط غنی از اسید‌آمینه ویتامین و املاح و البومین – رشد در بیضه خرگوش و محیط کشت با سلول اپیتلیال خرگوش

بورلیا: میکروآئروفیل – رشد روی محیط حاوی پروتئین حیوانی و اسید چرب

لپتوسپیرا: هوازی اجباری – رشد روس محیط سرم خرگوش یا پروتئسن حیوانی مثل محیط فلچر

 

کلامیدیا

انگل‌های اجباری داخل سلولی (شبیه ویروس‌ها) – پوشش سلولی مثل گرم منفی‌ها – تقریبا کروی – غیر متحرک – بدون کپسول – بدون اسپور – بدون پیلی – در دو شکل مرفولوژیک: ۱٫ جسم اصلی یا ابتدایی: شکل عفونت‌زا و خارج سلولی، مدت زمان محدود زنده می‌ماند. ۲٫ جسم مشبک یا رتیکوله: شکل فعال متابولیک و درون سلولی با توانایی متابولیسم و تقسیم و اندازه بزرگنر

رشد فقط در سلول زنده – محیط‌های کشت: رده‌های سلولی هلا، مک‌کوی و کلیه بچه هامستر

 

میکوپلاسما

توانایی رشد و تکثیر خارج سلول – بدون دیواره سلولی و پپتیدوگلیکان – حساس به تغییرات فشار اسمزی – مقاوم به پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها – گرم منفی – بدون فلاژله،پیلی،کپسول و اسپور – غشای واحد سه لایه قابل انعطاف – فلور نرمال سیستم مخاطی دستگاه تنفس و ادراری تناسلی – در طبیعت یافت نمی‌شوند.

بی‌هوازی اختیاری – °37 – نیاز اجباری به کلسترول و استرول‌ها در محیط کشت – کلونی‌های کروی و سطح محدب و خشن شبیه توت‌فرنگی – در کشت‌های بعدی شبیه تخم‌مرغ نیمرو – همولیز

توانایی سنتز ATP – مسیر ناقص برای سنتز پورین‌ها، پیریمیدین‌ها – کوچک‌ترین ژنوم در پروکاریوت‌ها – بسیاری فقط از گلوکز استفاده می‌کنند – اوره‌آلیتیکوم از اوره

ریکتزپیا

انگل‌های اجباری داخل سلولی – انتقال از طریق بندپا یا حشره (به جز کوکسیلا) – گرم منفی – رنگ آمیزی گیسما(آبی) و ماشیاولو(قرمز) – کوکسی یا بیضوی – منفرد، دوتایی، زنجیره کوتاه یا فیلامنته – بدون فلاژله، کپسول، پیلی و اسپور – حاوی لایه لعابی – حساس به شرایط نامناسب – فقط کوکسیلا خارج بدن زنده می‌ماند

رشد در محیط‌های کشت سلولی، کیسه زرده تخم‌مرغ جنین‌دار، پریتوئن موش – گزنودیاگنوزیس: حشره خونخواری می‌کند و رشد ریکتزیا در آ بررسی می‌شود.

رشد در اندوتلیال عروق میزبان – تخمیر قند‌ها – غیر فعال در °0 به علت تخلیه تدریجی NAD

لژیونلا

انگل اختیاری داخل سلولی – باسیل گرم منفی – پلی‌مورفیسم –  دارای پیلی – بدون کپسول و اسپور – حضور در طبیعت – فلور نرمال نیستند

هوازی اجباری – عدم رشد در محیط کشت معمولی – نیاز به آهن و سیستئین – محیط انتخابی شارکول عصاره مخمر (CYE) ← کلونی‌های سفید‌خاکستری متمایل به آبی روشن

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت – عدم تخمیر قندها

لژیونلا پنوموفیلا ← هیدرولیز نشاسته، هیپورات و ژلاتین

باسیلوس

باسیل‌های گرم مثبت بزرگ با انتهای زاویه‌دار(مکعبی) – شبیه بامبو – متحرک به جز آنتراسیس – آنتراسیس: کپسول پلی‌پپتیدی(کپسول در خون و بافت یا حضورCO2) – اسپور در شرایط نامناسب و مقاوم ضد عفونی کننده‌ها- در صنعت آنتی‌بیوتیک‌های باسیتراسین و پلی‌میکسین از آن تولید می‌شوند.

هوازی – °37 – توانایی رشد روی اکثر محیط‌ها – کلونی‌های سفید‌خاکستری با حاشیه نامنظم شبیه زوائد انگشتی یا کاما، زیر میکروسکوپ ظاهر پر مانند شبیه کلاف مو – رشد روی محیط کشت باسیل‌های گرم منفی روده‌ای و ایجاد اشتباه – به جز آنتراسیس اغلب همولیز دارند.

کاتالاز مثبت – هیدرولیز ژلاتین (سرو معکوس) – توانایی هیدرولیز و مصرف قندها

کلستریدیوم

باسیل گرم مثبت بزرگ – اغلب متحرک (بجز پرفرنژنس که کپسول دارد) – اسپور‌دار – راکت تنیسی یا چوب طبلی – در طبیعت و روده فراوان

بی‌هوازی اجباری(بجز پرفرنژنس) – ظاهر کلونی متنوع –تتانی ← سوارمینگ – پرفرنژنس ← همولیز دوگانه – سپتیکوم ← منتشر در محیط کشت(سر مدوزا) – دیفسیل ← فلورسانس سبز‌زرد زیر UV

کاتالاز منفی – پراکسیداز منفی ← عدم توانایی شکستن آب اکسیژنه و پراکسید – تخمیر قندها – قدرت زیاد در شکستن پروتئین‌ها

 

 

Leave a Reply 8312 views, 8 so far today |

Leave a Reply


Bright Autumn Festival 2016Bright Autumn Festival 2016Bright Autumn Festival 2016Bright Autumn Festival 2016Bright Autumn Festival 2016Bright Autumn Festival 2016Bright Autumn Festival 2016Bright Autumn Festival 2016Bright Autumn Festival 2016Bright Autumn Festival 2016