| Mobile | RSS

آزمایش میکروبی ماست

آبان ۲۵ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in میکروبیولوژی

آزمونهای میکروبی ماست :

نسبت استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در ماست :

بسیاری از پژوهشگران معتقدند که برای دستیابی به یک محصول خوب ، با طعم و قوام مطلوب ، تعداد این دو باکتری در مایه باید تقریبا با یکدیگر مساوی باشد . غلبه هر یک از این دو بر دیگری باعث ایجاد اشکال در تولید می شود از آنجایی که بر حفظ تعادل بین کوکسی و باسیل تاکید می گردد، لازم است روشهایی اتخاذ شوند که رابطه نسبی این دو ارگانیسم را هنگامی که در کشت های همراه هم رشد می کنند مشخص سازند. بررسی میکروسکوپی برای تشخیص کوکسی به باسیل کافی نیست زیرا در این روش سلولهای مرده از سلولهی زنده تفکیک نمی شوند.

محیط کشت جامد آگار برای تشخیص افتراقی باکتری های مایه ماست بکار می رود که حاوی سوکروز است و اغلب سویه های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس این قند را تخمیر نمی کنند ولی استرپتوکوکوس ترموفیلوس آنرا تخمیر میکند و همچنین قند لاکتوز که هر دو میکروارگانیسم آنرا تخمیر می کنند. با ترکیب مناسبی از سوکروز و لاکتوز سرعت تولید اسید به وسیله استرپتوکوکوس ترموفیلوس زیاد می شود، ولی فعالیت لاکتوباسیلوس بولگاریکوس محدود می گردد.

جهت حصول به ایجاد کامل پرگنه متوسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، باید مقدار لاکتوز در آگار کافی باشد.دستورالعمل برای تهیه ظروف پتری حاوی آگار باید بدقت پیگیری شود.

با استفاده از فسفات بافر سترون ، کشت را تا رقت 6-10×1 رقیق کرده و از هر رقت مقدار ۰٫۱ میلی لیتر را به وسیله میله شیشه ای خمیده سترون بر روی سطح آگار پخش کنید . پلیت ها را به مدت ۴۸ ساعت در گرمخانه ۳۷ درجه سانتی گراد و حاوی گاز کربنیک قرار دهید . استرپتوکوکوس ترموفیلوس پرگنه های زرد رنگ و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس پرگنه های سفید رنگ تولید می کنند. برای تشخیص افتراقی در این محیط بر اساس فعالیت تولید و محدودیت پخش اسید در یک سطح کم و تشخیص آن به وسیله یک معرف pH است.

واضح است که این محیط کشت انتخابی نبوده و بسیاری از میکروارگانیسم های دیگر نیز ممکن است در آن رشد کنند. علاوه بر این بعضی از سویه های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس می توانند پرگنه های زرد رنگی ایجاد کنند که از  پرگنه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس  قابل تشخیص نباشند. این مشکل را می توان با استفاده از سویه هایی که قبلا آزمایش شده اند، در کشت های مخلوط بر طرف کرد.

کاری که ما در آزمایشگاه انجام می دهیم راحت تر است که با تهیه گسترش و رنگ آمیزی و کشت با M17 agar و MRS agar است.

تهیه گسترش و شناسایی باکتری ها در زیر میکروسکوپ:

a.      یک یا دو قطره از محلول تهیه شده در آزمایش pH را برداشته و روی لام (تمیز و خشک ) قرار داده

b.      در ادامه روی لام گسترش داده بعد از خشک کردن،روی شعله فیکس کرده

c.      رنگ آمیزی را به این ترتیب انجام داده :

۱٫     کریستال ویوله را به مدت یک دقیقه روی لام ریخته و سپس شستشو داده

۲٫     بعد لوگول ریخته و شستشو داده

۳٫     الکل استن ۱۵ ثانیه

۴٫     فوشین یا سافرانین ۳۰ ثانیه

۵٫     در آخر لام را شسته و خشک کرده

d.      لام را زیر میکروسکوپ گذاشته (البته از قبل عدسی های میکروسکوپ را تمیز کرده)یک قطره روغن ایمرسیون یاروغن سدر روی لام ریخته با استفاده از عدسی ابژکتیف(شیئی) ایمرسیون در زیر میروسکپ میکروارگانیسمها را مشاهده کرده .

e.     مشاهدات به این صورت خواهد بود :

باکتری های گرم مثبت آبی بنفش دیده می شود و اگر گرم منفی باشد با رنگ قرمز دیده می شود.

باسیلها لاکتوباسیلوس بولگاریکوس است و کوکسی ها استرپتوکوکوس ترموفیلوس.

کشت با استفاده از محیط کشت M17 Agar و Mrs Agar :

a.      تهیه رقتهای مورد نظر

b.      از ۱ml ازمحلول ماست تهیه شده را درون پلیتها ریخته

c.       تا ۱۵ تا ۱۰ میلی لیتر از محیط کشت Mrs Agar (برای استرپتوکوکوس ) و همین مقدار از محیط کشت M17 Agar برای لاکتوباسیلوس و به صورت پورپلیت کشت داده (دمای محیط کشت۴۰تا ۴۵ درجه سانتی گراد)

d.      به طورت ۸ لاتین تکان داده و مدتی گذاسته تا ببندد

e.      پلیت ها را به صورت برعکس داخل جار بی هوازی قرار داده تا شرایط را برای باکتری ها فراهم سازد

f.       انکوبه کردن در ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۷۲ ساعت و بعد شمارش کلنی های مشاده شده و ضرب کردن در عکس رقت

Leave a Reply 6852 views, 1 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005Surveillance Cat, St Julian, December 25, 2016x*y*z II1R8A87631R8A8711Strange small red house, Sliema, December 24, 2016