| Mobile | RSS

فاگوسیتوز

اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی

فصل نهم: فاگوسیتوز

   فاگوسیتوز مرز بین سیستم ایمنی ذاتی و سیستم ایمنی اکتسابی است.خوردن و آشامیدن بیشتر سلول های بدن این خاصیت را دارند ولی در سیستم ایمنی بدن این خاصیت تمایز یافته است و به سلول های بدن که اجزاء خیلی کوچک را بلع می کنند بیگانه خوار غیر حرفه ای می گویند.

   یکسری از سلول های بدن این فرآیند را به صورت حرفه ای انجام می دهند که به آن ها سلولهای Professional phagocyteمثل ماکروفاژ ، منوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل گفته میشود.ائوزینوفیل ها با ترشح ماکرو انگل ها مثل کرم های روده ای را که قابل بلع نمی باشند را از بین می برند.

   منوسیت ها از رده مینولوئیدها منشاء می گیرند و بعد از سه روز که در گردش خون محیطی هستند از خون به بافت رفته و در آن جا مرحله تمایزی را طی کرده و تبدیل به ماکروفاژ می شوند که از بافت ها خارج نمی شوند.

   ماکروفاژ ها بنا به جایی که در آن جا مستقر می شوند اسامی گوناگونی دارند مثل ماکروفاژ Alreolorو آن هایی در کبد مستقر هستند Kupfer، و آن دسته که در مغز هستند microgeliaو در پوست Hystocyteو دسته ای که در استخوان هستند Osteoblastاست.

   سلول های ماکروفاژی (فاگوسیتی) برای بلع و فاگوسیتوز چند مرحله را طی می کنند:

۱)مرحله بایندینگ (پیوند)

۲)بلع (engulfment)

۳)تشکیل یک گرانول به نام فاگوزوم (phagosome formation)

۴)فاگوزیزوم (Lysosom fusion)مثل distainیا هضم

 

۱)مرحله بایندینگ:

   مرحله اتصال به باکتری، ویروس و … و یا یک سلول که زائد شده است.برای این که یک سلول فاگوسیت به جسم مورد نظر اتصال یابد احتیاج به یک رسپتور دارد که تقسیم می شوند به:

I)non-opsonin receptor

II)opsonin receptor

Non-opsonin receptor(I:

   Non-opsonin receptorکه به آنها PRRگفته می شود که شامل:

a)     Manose specific Receptor

b)    Scavenger Receptor

c)     Toll like Receptor

 

(a  Manose specific Receptor:

   جزء C–تایپ لکتین ها محسوب می شوند و ۸ تا C-تایپ لکتین و ۱ جزء فیبرلکتینی و یک

دومین غنی از سیستئین دارند که در حقیقت CRD( دومین غنی از سیستئین) می تواند با LPSباکتری ها، قند مانوز و … پیوند اختصاصی برقرار کرده و بدین ترتیب سلول فاگوسیت با باکتری اتصال برقرار می کند.از این نوع قند گالاکتوز را هم داریم که بیشتر سلول هایی از بدن را که تخریب شده اند به آنها متصل و آنها را تخریب نماید.

 

(bScavenger Receptor:

   این ها به بیشتر اجزای باکتری مثل LPS، DNA، RNA، پروتئین های تاژک، فلاژل (اجزای پلی ساکاریدی و غیر پلی ساکاریدی) می چسبند.دارای ۳ دومین غنی از سیستئین است که با این دومین ها به این اجزاء متصل می شود.

 

(cToll like Receptor:

   اولین بار در حشره دزوفیل شناسایی شد و در این حشره خیلی کاربرد دارد.بعدا دیدند در پستانداران یک سری Receptorهای مشابه این رسپتورهای شبه Tollبه نام TLRاست که ۱ تا ۹ تا می باشد.این TLRها می توانند رنج وسیعی از اجزای باکتری متصل شوند.

   TLR-3به دبل استراند RNAمتصل می شود و TLR-9یک سکانس به نام CPG-mofitرا شناسایی می کند (TLR-3و TLR-9در داخل لیزوزوم می باشند).TLRهای دیگر به پروتئین ها، LPSباکتری ها، قندها که بر سطح سلول هدف وجود دارند متصل می شوند.

نکته)برخی معتقدند TLR4به طور مستقیم به LPSمتصل می شود و برخی معتقدند LPSابتدا به یک پروتئین به نام (LPS-BP)متصل می شود و سپس مجموعه به یک مولکول به نام CD14در سطح سلول فاگوسیت متصل می شود و TLR-4و CD14به همراه یکدیگر بقیه مراحل فاگوسیت را طی می کنند.

 

(IIOpsonin Receptor:

   رسپتورهای اپسونینی شامل اجزایی از سیستم کمپلمان (c3b-c4b-c5b… CR1,CR2.CR3.CR4(و CRها روی سطح سلول فاگوسیت قرار دارند.از طریق CRها میتوان cxbها را می توان در سطح سلول هدف شناسایی و با آن پیوند برقرار کرد. آنتی بادی ها نیز جزء اپسونین ها محسوب می شوند.با ورود عامل بیگانه آنتی بادی خنثی سازی، فعال سازی سیستم کمپلمان و به وسیله Fcروی سلول ماکروفاژ را انجام می دهد.روی سلول فاگوسیت روی قسمت Fcباکتری ها ، رسپتور دارند.

وظایف آنتی بادی:

۱)عبور از جفت از قسمت C

۲)نوترالیزاسیون

۳)تثبیت کمپلمان

۴)اپسونیزاسیون که دو دسته اند: یکی آنهایی که اجزاء کمپلمان را شناسایی می کنند و یکی دیگر آنهایی که قسمت Fcآنتی بادی ها را شناسایی می کنند.

Opsonision Receptorکه دو دسته اند: CR.1,2,3,4و FC Receptor

FCμRرسپتوری که زنجیره سنگین IgMرا شناسایی می کند.

FCγRرسپتوری که زنجیره سنگین IgGرا شناسایی می کند.

FCαRرسپتوری که زنجیره سنگین IgAرا شناسایی می کند.

FCεRرسپتوری که زنجیره سنگین IgEرا شناسایی می کند و در آلرژی نقش داشته و در فاگوسیتوز هیچ نقشی ندارد.

FCδRکه دارای سه نوع FCδRI، FCδRIIو FCδRIIIمی باشد که این ها در affinityبا هم متفاوت هستند.

 

۲)مرحله بلع (Engulfment):

   بیشتر مرحله تشکیل پای کاذب است که شامل پلیمراسیون و دپلیمراسیون اکتینها و میوزین ها می باشد.وقتی آنتی بادی به FCRمتصل می شود یک ساختمان شبه فنجانی (توسط پاهای کاذب) تشکیل می شود، سپس این ساختار کامل شده و دور سلول هدف را به طور کامل می گیرد و فاگوزوم (به گرانولی که جسم هدف در آن قرار دارد) تشکیل می شود که اکتین ها و میوزن ها آن را به سمت لیزوزوم هدایت می نمایند و لیزوزم ها تشکیل فاگولیزوزوم را می دهند.

 

۳)تشکیل یک گرانول به نام فاگوزوم (فاگولیزوزوم):

   در این مرحله محتویات داخل فاگوزوم داخل لیزوزوم تخریب می شود.در سلول نوتروفیل لیزوزوم ها (Azurophilic granule)هستند و در داخل نوتروفیل گرانول هایی به نام specific granuleنیز وجود دارد که در داخل ائوزینوفیل ها هم وجود دارد که همان گرانول هایی هستند که می توانند به خارج سلول ترشح شوند و مقدار آن ها در سلول های ائوزینوفیلی خیلی زیاد است.

   تقریبا در لیزوزم نوتروفیل همه آنزیم ها (مثل آنزیم های حذف کننده آنزیم ها، تخریب کننده پروتئین ها، لیپیدها، قندها و …) یافت می شوند.در فاگولیزوزوم با این سه مکانیسم سلول هدف از بین می رود:

۱)PHپایین سبب تخریب بسیاری از پروتئین های سلول هدف می شود.

۲)انواع و اقسام آنزیم ها وجود دارد که می توانند ماکرو مولکول ها را تخریب کنند.

۳)یک سری مولکول های خاص و ویژه در سلول های فاگوسیتی (به خصوص در نوتروفیل ها) وجود دارد مانند BPI، Deffensinو Lactoferin.BPI(Bacteria permability Increase(مثل C9کمپلمان عمل نموده (یعنی قادر است در غشاء سلول هدف ایجاد کانال نموده) و سلول هدف را از طریق زیاد کردن نفوذ پذیری غشاء تخریب کند (لیز اسموتیک).

Deffensin: انواع زیادی دارند و می توانند به سلول هدف باند شده و تشکیل کانال نموده و از

طریق لیز اسموتیک سبب تخریب سلول هدف شوند (با BPIاز لحاظ ساختار متفاوت ولی از لحاظ عمل مشابه است).

Lactoferin: آهن را از دسترس سلول دور می نماید.

   سلول فاگوسیت برای از بین بردن سلول هدف یک مکانیسم دیگر هم دارد، به نام مکانیسم انفجار تنفسی .

Respiratory burst:

    بعد از این که فاگولیزوزوم تشکیل شد، میزان مصرف اکسیژن سلول فاگوسیت فوق العاده بالا میرود (درحقیقت یک انفجار تنفسی اتفاق می افتد) و این اکسیژن صرف تولید O2منفی (سوپر اکسید آنیون) ، H2O2(پر اکسید هیدروژن) و رادیکال های اکسیژن می شود.

۱)یک آنزیم در غشاء فاگولیزوزوم وجود دارد که این پروسه را کاتالیز می کند(NADPH oxidase).الکترون های NADPHرا گرفته به O2می دهد و تولید H2O2می کند.سوپر اکسید آنیون می تواند با تولید واکنش داده و تولید H2O2کند، بنابراین این ۳ عامل از عوامل موثر بر روی پروتئین ها و … که باعث تخریب سلول هدف بشود.

۲)بعد از این که این محصولات تولید شد، آنزیم دیگری به نام Myelo proxidase، می تواند یون کلر را با این ترکیبات کاتالیز کرده و تولید گاز Cl2و HClO(هیپوکلریت) کرده که جزء عوامل مخرب باکتری ها می باشند.

۳)آنزیم دیگری به نام Nitric oxid synthase(NOS) می باشد که اکسیژن را با اسید آمینه آرژینین کاتالیز کرده و دو محصول به نام سیترولین و دیگری NO(نیتریک اکساید) تولید می کند NOمی تواند ترشح هم بشود (از سلول هدف) یعنی هم داخل فاگولیزوزوم تاثیر می گذارد و هم می تواند به بیرون ترشح شود.

   اگر H2O2 از فاگولیزوزوم نشست کند، می تواند به سلول ضرر برساند.بنابراین برای این که سلول اثر مخرب H2O2بر روی ارگان های خود جلوگیری کند از آنزیمی به نام گلوتاتیون پراکسیداز استفاده می کند که یون سلنیوم داخلش وجود دارد و می تواند دو تا گلوتاتیون دی سولفیدی را استفاده کرده و آن مولکول را تبدیل به آب کند.

Leave a Reply 9701 views, 2 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

1R8A94601R8A94661R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005