| Mobile | RSS

ایمنی ذاتی – اولیه

اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی

فصل هشتم: ایمنی ذاتی یا اولیه (Innate immunity)

   ایمنی ذاتی عبارت است که در بدن هر فرد به صورت ذاتی و اولیه دارد.اولین سدهایی که در برابر هجوم میکروارگانیسم مقاومت می کنند و در صورتی که تعداد باکتری ها کم باشند همین سدهای اولیه (ایمنی ذاتی) آنها را از بین برده و از انتشار و ایجاد بیماری جلوگیری می کند.این سدها، حدودا تا ۶ ساعت بعد از ورود میکروارگانیسم مقاومت را انجام می دهد.اگر این سدها به هر دلیلی نتوانند کار خود را انجام دهند ایمنی اکتسابی وارد عمل می شوند.ایمنی اکتسابی دارای ۲ بازوی سلولار و همورال (که سلول Bانجام می دهد و از سلول Tکمک می گیرد).فرماندهی پاسخ ها به عهده سلول های Tاست.

ایمنی ذاتی:

   ایمنی ذاتی شامل سدهای اولیه (barrier)می باشند.سدهای اولیه سیستم ایمنی عبارتند از: سطح بدن کاملا از پوست تشکیل شده است که یکسری لوله های گوارشی و تنفسی و چشم ها میبآشد و سیستم ادراری تناسلی است که در تماس مستقیم با محیط هستند و با میکروارگانیسمها در ارتباط می باشند.

پوست:از سلول های اپی تلیالی کراتینه (شاخی شده) تشکیل شده است. سلول های اپی تلیالی در پوست توسط اتصالات محکم به هم متصل شده اند و از ورود میکروارگانیسم به زیر پوست جلوگیری می کنند.خود سلول های اپی تلیالی همواره در حال بازسازی هستند یعنی سلول های اپی تلیالی از قسمت های basalساخته شده و به قسمت فوقانی می آیند.بنابراین اگر میکروارگانیسمی به سطح پوست بچسبند در اثر مرگ سلول اپیدرم و با شستشو از سطح بدن پاکسازی می شود (خاصیت renewing).سطح پوست مثل یک کویر برای میکروارگانیسم است (غذا مناسب، PHمناسب و دمای مناسب برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم لازم است اما پوست هیچ گونه از این شرایط را ندارد) و هیچ گونه مواد غذایی در سطح پوست وجود ندارد.ضمن این که PHپوست در بین ۷-۵ است (به علت ترشح موادی که از لایه های زیرین ترشح شده و در سطح سلول اپی تلیالی قرار می گیرد.sebunکه داخلش اسید لاکتیک دارد و PHپوست را فوق العاده پایین می آورد.دمای پوست خیلی پایین است (جزء نقاط سرد بدن محسوب می شود و دمای آن ۵- درجه کمتر از ۳۷ درجه است.).از دیگر عواملی که در این سد مهم هستند میکروفلوئور طبیعی پوست است.برخی میکروارگانیسم ها (مثل استاف اپیدرمیدیس و برخی دیپلوکوک ها) با این شرایط سخت سازگار شده و در آن جا کلونیزه شده و مواد غذایی را در اختیار خود قرار می دهند.بنابراین باکتری پاتوژن برای استقرار در سطح پوست با فلور طبیعی بایستی به رقابت بپردازد که عموما هم موفق نمی باشند چون آن ها در آن جا کلونیزه شده اند.

لوله ها:در سطح لوله های، سلول های اپی تلیال با Tight 1می باشد (سطح اولیه) و در زیر این سلول های اپی تلیالی ، غدد ترشحی مخاط (موکوس) قرار دارد.مخاط حدود ۹۵ % آب و ۲ % یک گلیکو پروتئینی به نام موسین، ۱ % پروتئین ها، ۱ % لیپید می باشد و مقداری نیز مواد شیمیایی میبآشد.

   موسین یک ماده گلیکو پروتئینی لجز و چسبنده است.در بینی روزانه ۲-۵/۱ لیتر مخاط تولید می شود.در سطح این سلول های اپی تلیالی لوله های مخاطی تاژک (حدود ۳۰۰-۱۰۰ تا) وجود دارد که حالت زنش به بیرون دارند و مخاط و اجسامی که در این مخاط گیر افتاده را به سمت نازوفارنکس (حلق) حرکت داده و از آن جا به سمت لوله GRTحرکت می کند و از نفوذ میکروارگانیسم به داخل ریه جلوگیری می کنند.

   داخل مخاط از ۱ % پروتئین ها که یکی لیزوزیم می باشد که پیوند۱4βدر PCرا می شکند و آنزیم دیگر لاکتوفرین است که این پروتئین می تواند به آهن موجود در محیط متصل شده و آن را از دست میکروارگانیسم ها دور نماید.

   از مواد ضد میکروبی پروتئینی دیگر deffensinمیباشد که در امر فاگوسیتوز نقش دارد.

دستگاه گوارش:اولین سد در دستگاه گوارش معده می باشد که در معده اولا PHفوق العاده اسیدی می باشد که سبب دناتوره شدن میکروارگانیسم می شود و ثانیا دارای آنزیم های متعددی است که میکروارگانیسم را از بین می برد.همچنین املاح صفراوی سبب از بین رفتن میکروارگانیسم می باشد.یکی از مهمترین سدها میکروفلور روده است (۴/۱ وزن مدفوع را میکروفلور روده تشکیل می دهد).

دستگاه تناسلی:میکروفلور واژن (لاکتو باسیل ها) که PHرا اسیدی می نمایند و از جایگزینی باکتری ها و سایر انگل ها و قارچ ها جلوگیری می نمایند.

چشم:۶/۱ چشم با محیط خارجی در تماس است.سطح آن توسط غدد ترشح شده شسته می شود و با عمل پلک زدن میکروارگانیسم جدا شده و می افتد.آنزیم لیزوزیم در این اشک و غدد اشکی وجود دارد و میکروارگانیسم را از بین می برند.

   بعد از عبور از سد اولیه، اولین سد فاگوسیتوز است.

Leave a Reply 5512 views, 1 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005Surveillance Cat, St Julian, December 25, 2016x*y*z II1R8A87631R8A8711Strange small red house, Sliema, December 24, 2016