| Mobile | RSS

ارگانهای سیستم ایمنی

اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی

فصل چهارم:سلول ها و ارگان های سیستم ایمنی

 

سیستم: یک مجموعه که از اجزای مختلفی تشکیل شده، دارای نظم است و با هم در ارتباط اند.

هدف سیستم ایمنی: مقابله با میکروارگانیسم های مختلف در بدن.

   سیستم ایمنی بدن از مولکول ها، سلول ها، بافت ها و عضوها تشکیل شده است.حدود ۲ % وزن بدن را سلول ها و ارگان های سیستم ایمنی در برگرفته اند و تحت عنوان سلول ها و اعضاء لنفاوی طبقه بندی شده اند.این سلول ها و بافت ها در اعضای لنفاوی جمع شده اند:

Lymphoied organs:

۱) Primary organs:Bone marrow, Thymus

۲)Second organs: Spleen(طحال), Lymph nodes (غده لنفاوی), Tonsils  , Peyers , Patch , Appedix , MALT: 1)BALT 2)GALT

   ارگان های اولیه اعضایی هستند که سلول های سیستم ایمنی را تولید می کنند و در آن جا سلول های سیستم ایمنی آموزش اولیه را می بینند.

   در ماکیان یک ارگان اولیه به نام بورسا فابریسیوس وجود دارد که در انسان وجود ندارد (علاوه بر مغز استخوان).

 

۱)مغز استخوان (Bone marrow):

   مغز استخوان محل تولید سلول های ایمنی است.

Heamatopotic stem cell(سلول های بنیادی): غیر تمایز یافته هستند اما می توانند به تمامی سلول های بدن تمایز یابند و قدرت تمایز فوق العاده ای دارند.همچنین دارای خاصیت Renawal(خود تکثیری) و Renewingمی باشند.این ها متعهد به تولید سلول های سیستم ایمنی می باشند.

   Heamatopotic stem cell4 رده را تولید می کنند:

۱)Erythroied →erythrocyte (RBC)

۲)Megacaryocyte →Platelet

۳)Myeloied →Poly morphonuclear granulocyte (WBC) / monocyte

۴)Lymphoied →Lymphocyte

تقسیم بندی لوکوسیت ها:

۱) PMN:Neutrophil 95%, Eosinophil 2-5 %, Basophil 0-2 %

۲)Monocyte / Macrophage 1-6 %

۳) Lymphocyte:B lymphocyte 5-15 %, T lymphocyte 90-95 %

نوتروفیل ها:

۱)هر ۷ دقیقه ۱۰ به توان ۷ نوتروفیل در مغز استخوان تولید و به خون می رسد ولی طول عمر آنها خیلی کوتاه و بین ۲-۱ روز می باشد (کوتاه ترین طول عمر).نوتروفیل ها حدود ۹۰ % PMNها را تشکیل می دهند.

۲)نوتروفیل ها می توانند از طریق مویرگ ها از طریق دیاپدز از سلول های اندوتلیال مویرگ خارج شده وارد بافت شوند و عمل بیگانه خواری را در محل التهاب انجام می دهند و می توانند از مسیر دیگر وارد خون بشوند و نقش مهمی در دفاع اولیه دارند.

۳)سلول های بزرگی هستند و ۳ هسته ای بوده که حدود ۱۰ تا ۲۰ میکرومتر اندازه دارند.

 

ائوزینوفیل ها:

   حدود ۷-۵ % PMNها را تشکیل می دهند.ائوزینوفیل ها در مقابله با عفونت های انگلی و کرمها نقش دارند چون انگل ها و کرم ها خیلی بزرگ هستند و قابل بلع توسط نوتروفیل ها نیستند. ائوزینوفیل ها، گرانول هایشان را آزاد می کنند که این محتویات می توانند به کرم ها و انگل ها

صدمه بزنند.

 

بازوفیل ها:

   حدود ۵/۰-۲/۰ % PMNها را تشکیل می دهند.بازوفیل ها در آلرژی و ازدیاد حساسیت، در آسم نقش دارند و در افراد آلرژیک میزان آنها زیاد است.وظیفه ترشح هپارین را هم دارد.

 

منوسیت ها:

   تک هسته ای و دارای هسته لوبیایی شکل می باشند و حدود ۶-۱ % گلبول های سفید را تشکیل می دهند. سلول های بزرگی هستند که در گردش خون محیطی ۳ روز بیشتر باقی نمی مانند.از مویرگ ها خارج و وارد بافت می شوند و در آن جا به ماکروفاژ تبدیل می شوند.ماکروفاژها رزیدنت بافتی می شوند و در همان جا تا آخر عمر باقی می مانند و نمی توانند وارد خون شوند برخلاف نوتروفیل ها، همچنین عمل فاگوسیتوز را انجام می دهند.

 

لنفوسیت ها:

   سلول های کوچکی که حدود ۷-۵ میکرومتر می باشند و قسمت اعظم آنها را هسته تشکیل داده و قسمت کوچکی سیتوپلاسم دارند.براساس نسبت هسته به سیتوپلاسم تقسیم می شوند:

   اگر نسبت هسته به سیتوپلاسم یعنی هسته بزرگتر از سیتوپلاسم باشد، موجود در گردش خون و طبیعی می باشند.اگر نسبت هسته به سیتوپلاسم پایین باشد به آن Large granulocyte lymphocyte  گفته می شود و دارای گرانولوسیت می باشند.

   طبقه بندی آنها براساس ارگان یا عضوی که لنفوسیت ها در آنها آموزش می بینند:یک عده از لنفوسیت ها بعد از به وجود آمدن در مغز استخوان به تیموس می روند و آموزش می بینند که به آن ها T lymphocyteگفته می شود.

نکته) در پرندگان و ماکیان لنفوسیت هایی که ار مغز استخوان منشاء می گیرند به Bursa fariciusمی روند.B lymphocyteدر انسان وجود ندارد یعنی در مغز استخوان تولید شده و

همان جا آموزش دیده و سپس وارد گردش خون محیطی می شود و از گردش خون هم به ارگانهای لنفاوی ثانویه می رود.

 

تیموس:

   از ارگان های اولیه لنفاوی در پستانداران و ماکیان است که زیر جناغ است و از دو لوب (کوچک و بزرگ) تشکیل شده است که به طور کپسول وار است (یک بافت پیوندی دور سلول ها را گرفته است).یک سری تیغه هایی به داخل تیموس آمده است که از جنس خود بافت پیوندی است که این تیغه ها را ترابکولار می گویند که تیغه ها را به لوبول هایی تقسیم کرده اند.لوبول ها را به دو قسمت قشری (کورتکس) و میانی (مدولا) تقسیم می کنند.

   در روی این اتاقک ها سلول های اپی تلیالی سطح را کاملا پوشانده است و در بین آنها ماکروفاژها وجود دارند. سلول های اولیه تیموس ای (تیموسیت ها) که اجداد لنفوسیت Tمی باشند از مغز استخوان منشاء گرفته و از ناحیه قشری وارد تیموس می شوند و به سمت مدولا حرکت می کنند. در بین این مهاجرت (از کورتکس به مدولا) تمایز یافته و به Tبالغ تبدیل شده و در این حین آموزش می بینند که سلول خودی را از بیگانه تشخیص دهند و به سلول خودی پاسخ ندهند و از قسمت مدولا تیموس را ترک و وارد گردش خون شده و به ارگان های لنفاوی ثانویه می روند.

نکته) Nurse cellدر آموزش T cellها نقش دارند و همچنین DC(دندریت ها) در آموزش T cellها نقش دارند.

   تمامی ارگان های گفته شده به ارگان های لنفاوی ثانویه می روند و در آن جا آماده مبارزه با آنتی ژن ها می شوند.

 

ارگان های لنفاوی ثانویه:

طحال:

   یک ارگان، که کپسول ها دارای بافت کلاژنی است که در شکم و در ربع چپ (بالای معده) قرار دارد و در انسان ۲۰۰ -۱۸۰ گرم وزن دارد.طحال به آنتی ژن ها و میکروارگانیسم هایی که از طریق خون وارد می شوند پاسخ می دهد.

   در طحال دو نوع بافت داریم: ۱)پولپ سفید ۲)پولپ قرمز که در حقیقت گورستان RBCها است و در آن جا هموکاترزیز (تخریب RBCفرسوده و پیر) صورت می گیرد.

   در برش طولی یک لوبول یک آرتری یا سرخرگ وارد هر لوبول می شود.لنفوسیت های Bو Tاز این شریانچه خارج می شوند.لنفوسیت های Tدر اطراف این مویرگ قرار می گیرند.

   همچنین تجمعاتی از لنفوسیت B(که به آن فولیکول گفته می شود) بعد از لنفوسیت های Tقرار دارند و در کنار شریانچه ها قرار دارند.در وسط فولیکول ها یک ناحیه روشن (Light zone)وجود دارد و در اطراف هر فولیکول که تاریک است را Dark zoneمی گویند.فولیکول ها در اطراف سیاه و در وسط روشن می باشند.

   به تجمعات لنفوسیت Bو Tدر کنار شریانچه اصطلاحا PALSمی گویند.

(Periartrial lymphoeid sheets)

 

غده لنفاوی (Lymph nodes):

   سیستم گردش لنف (عروق لنفاوی) که تمام بدن را پوشانده اند.ماده ای که داخل عروق لنفاوی حرکت می کند لنف نام دارد که از آب میان بافتی و از پروتئین ها و چربی ها میان بافتی تشکیل شده است. (از لحاظ محتوا همانند خون می باشد که تنها در آن RBCرا نداریم اما بقیه سلولهای لوکوسیتی را داریم).

   این عروق لنفاوی از بافت ها منشاء می گیرند (از بافت های چپ و پایین بدن)، عروق لنفاوی تجمع یافته و از ناحیه ای وارد سیاهرگ تحت ترقوه ای چپ می شود که این سیاهرگ به قلب میریزد.تمامی عروق لنفاوی ناحیه چپ و پایین بدن وارد یک عروق اصلی می شود و از یک رگ توسط مجرای توراسیک وارد سیاهرگ تحت ترقوه ای چپ می شود.عروق لنفاوی ناحیه راست و بالای بدن به سیاهرگ تحت ترقوه ای راست می ریزند و از آن جا به قلب می رود.

   در محل انشعاب عروق لنفاوی یک سری غددی به نام غدد لنفاوی وجود دارند.این غدد لنفاوی حدود ۲۰-۱۰ میلی متر اندازه دارند.محل تجمع آن زیر بغل، کشاله ران و محوطه شکمی می باشند به این علت که بیشترین میکروارگانیسم ها ازطریق خوراک وارد بدن می شوند.

   غده لنفاوی شکل لوبیایی دارد و دارای یک ناف (H.lus)است که یک سرخرگ و سیاهرگ از این ناحیه وارد غده لنفاوی می شود.عروق لنفاوی آوران (Afferent lymphatic vessel)وارد می شود و تنها یک رگ لنفاوی وابران از ناحیه ناف غده را ترک می کند و دارای بافت کلاژنی است.

   داخل غده لنفاوی تقسیم می شود به:پاراکورتکس (تحت قشری)(Paracortex)، کورتکس (قشری) (Cortex)و مدولا (میانی) (Medula).

   لنفوسیت های Bبه شکل فولیکولی (تجمع) در ناحیه پاراکورتکس قرار دارند.تجمع لنفوسیت Bدر ناحیه کورتکس است.در ناحیه مدولا هم لنفوسیت Bو هم لنفوسیت Tبا هم وجود دارد.

 

بافت های لنفاوی وابسته به مخاط (MALT):

MALT: Mucosal associated lymphoied Tissue

BALT: Bronchus associated lymphoied Tissue

GALT:

   منظور از بافت مخاطی دستگاه تنفسی، دستگاه ادراری تناسلی، و دستگاه گوارشی می باشد که سطح آنها مخاط (موکوس) در بر گرفته است و در معرض سیستم محیطی بیرونی اند.درون بافتهای مخاطی، بافت های لنفاوی را داریم که این بافت های لنفاوی به صورت منتشر (Diffus)در سراسر لوله های مخاطی پراکنده شده است.تنها موردی که بافت لنفاوی منتشر اما کپسول دار هستند لوزه ها می باشند.اما داخل لوزه ها سلول های سیستم ایمنی پراکنده اند.انواع لوزه شامل حلقی، کامی و زبانی است.

   در سیستم گوارش، در آپاندیس، سلول های سیستم ایمنی هم به صورت پراکنده هستند.

 

پلاک های پی یر (Peyers patoh):

   این پلاک ها تجمعی از سلول های سیستم ایمنی هستند.در سیستم دستگاه تنفسی، گوارشی، ادراری تناسلی به صورت پراکنده و منتشر قرار دارند.در بین سلول های اپی تلیالی، سلولی به نام M cellوجود دارد که در زیر این M cell(Microfold)تجمعی از لنفوسیت های B، Tو ماکروفاژها وجود دارند که به این مجتمع پلاک های پیر گفته می شود.

   M-cellها آنتی ژن هایی که از طریق تنفسی و خوراکی وارد روده شده اند را گرفته و آنتی ژن را ترانس سیتوز (بدون هیچ تغییری از داخل خود عبور می دهند) کرده و در اختیار ماکروفاژها قرار می دهند.

Leave a Reply 9194 views, 2 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

1R8A94601R8A94661R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005