| Mobile | RSS

CMI

اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی

فصل چهاردهم: CMI

   CMIیکی از بازوهای اجرایی سیستم ایمنی اکتسابی است.INFγباعث ۱)بیان و عرضه آنتی ژن از کلاس MHC Iمی شود.ویروس ها و تومورها و انگل های داخل سلولی عرضه MHC Iرا کم می کنند تا پپتیدهای آن ها عرضه نشود اما INFγباعث فعالیت ماکروفاژها و APCها میشود و بیان MHC Iرا بسیار بالا می برد.۲)سلول های Tcو NKرا فعال می کند.البته علاوه بر INFγ، اینترلوکین ۱۲ نیز نقش مهمی در فعال سازی Tcو NKدارد.حدود ۱۰ % از Tcها سلول های CD4+هستند که MHC IIرا شناسایی می کنند و می توانند سلول هایی را که MHC IIرا عرضه می کنند از بین ببرند.

NK cellیا سلول کشنده طبیعی:

   این سلول جزء سلول های LGLمی باشد.این سلول ها را با شاخص CD16+، CD56+و CD94+در خون شناسایی می کنند.این سلول ها فاقد CD3و TCRهستند.بنابراین برای جدا کردن آن ها از جمعیت لنفوسیت ها می توان آنتی بادی بر علیه CD16، CD56و CD94به لنفوسیت ها اضافه کرد.

   Tcو NKزمانی که سایتوکاین ها را دریافت می کنند فعال می شوند و سلول ویروسی یا سلول توموری را از بین می برند.Tcبه وسیله TCR، MHC Iرا روی سلول آلوده شناسایی کرده و با مکانیسم های سیتوتوکسیسیتی سلول هدف را از بین می برد.

   NKچگونه سلول هدف خود را شناسایی می کند (چون TCRندارد) و CD3+است؟ یکی از مکانیسم هایی که NKبرای شناسایی سلول هدف به کار می برد مکانیسم ADccاست که در آن ویروس عرضه MHC Iرا کاهش داده و Tcنمی تواند آن را شناسایی کند.در این مواقع NKوارد عمل می شود.ویروس که بادینگ انجام می دهد و از سلول هدف خارج می شود مقداری از آنتی ژنهایش روی سلول هدف وجود دارد (در این جور مواقع Th2فعال است و آنتی بادی علیه ویروس ساخته شده است).آنتی بادی این آنتی ژن را بر روی سطح سلول هدف شناسایی می کند و از قسمت Fabبه سلول می چسبد و قسمت FCآزاد می ماند.از این قسمت سلول NKدارای FCγR3(CD16)می باشد و از طریق این CD16این مجموعه را شناسایی می کند و به سلول هدف وصل می شود و بدین وسیله سلول هدف را می شناسد و پس از شناسایی مکانیسم حدف سلولی فعال می شود.

   ولی خیلی اوقات اتفاق می افتد که آنتی بادی علیه این آنتی ژن های ویروسی وجود ندارد اما NKسلول هدف را شناسایی می کند و بنابراین سلول NKدارای یک سری رسپتورهای دیگر نیز می باشد.پس یکی دیگر از وظایف آنتی بادی ها همین می باشد.

   سلول هدف که MHC Iاز نوع Gدارند کمتر مورد شناسایی NKقرار می گیرند یا اگر شناسایی شوند کشتنی صورت نمی گیرد و خیلی مقاومند.سطح سلول NKرا بررسی کردند که آیا رسپتوری برای MHC Iوجود دارد یا نه که مانع کشتن شود.بنابراین رسپتوری روی NKوجود

دارد که این نوع Cرا می شناسد و از کشتن جلوگیری می کند.اسم این رسپتور را KIRگذاشتند و دیدند که آن ها دو دسته اند: ۱) یکسری پروتئین ها و مولکول های لکتینی هستند و ۲) یکسری به ایمونوگلوبولین ها شباهت دارند.

   یکسری از لکتینی ها از کشتن جلوگیری می کنند و یکسری از آن ها کشتن را تقویت می کنند. اسم این دو دسته را Killing Like Receptors(KIR)گذاشته اند.

   از دسته لکتینی ها یکی از آن ها CD94که از نوع Cاست و این مولکول به مولکول دیگری به نام NKG2به صورت کووالان متصل است.اگر CD94به NKG2-Aمتصل باشد این مولکول یک مولکول اینهبیتور می شود و کشتن هدف را مهار می کند.اما اگر به Cمتصل باشد این یک رسپتور غیر مهاری NIمی شود.

   اما CD94+و NKG2چه مولکولی را شناسایی می کنند؟ مولکولی به نام HLA-Eاست که به آن MHC class I Rerated Moleculeمی گویند.ژن نزدیک آن MHC Iواقع شده و به عنوان MHCهای اصلی قرار نمی گیرند و وابسته هستند مثل MHCنوع Dو CD1که HLA-E,F,G.HLA-Eداخل ERاسمبل می شود.بعد از اسمبل شدن همراه Tapasinاست ولی پپتیدی که در شکاف آن قرار می گیرد یک سیگنال پپتید است که از MHC Iرها می شود. m RNAو HLA-Eرا همراه با این پپتید در سطح سلول هدف بیان می شود.این حالتی است که سلول NK، NIRاست فعال است یعنی این مجموعه را یک مجموعه Safeمی شناسد.

   ولی زمانی که سلول هدف به ویروس آلوده می شود میزان بیان MHCرا پایین نمی آورد و در نتیجه میزان SPکم است و درنتیجه HLA  کمتری در سطح سلول قرار می گیرد.اگر غلظت HLAکم باشد توسط NKG2-Cو CD94+شناسایی می شود.اگر غلظت HLAزیاد باشد توسط NKG2-Aمهار می شود.

مکانیسم های کشتن (Killing Mechanisms):

   اگر عواملی مثل پاتوژن ها و عوامل خارج سلولی باعث مرگ سلولی شوند به آن مرگ سلولی یا نکروز شدن می گویند.در مرگ برنامه ریزی شده، در این فرآیند سلول تصمیم می گیرد که از بین برود و با یک نظم خاصی از بین می رود و در این فرآیند سلول از سلول های همسایه اش جدا میشود و غشای میتوکندری از بین می رود و محتویات میتوکندری به داخل سیتوپلاسم می ریزد. در این پروسه پروتئازهایی در سیتوپلاسم فعال می شوند به نام Caspaseکه از ۱۲-۱ هستند و ۱۰ و ۸ مورد نظر ما هستند و بسیاری از پروتئین های سلولی را از بین می برند و همچنین ریبونوکلئازهایی فعال می شوند که ژنوم را به صورت الیگونوکلئوتید های ۲۰۰ bpمی شکنند اما این اتفاقات در سل نکروزیس نمی افتد بلکه عوامل خارجی باعث تخریب بی برنامه سلول می شوند.

   Tcزمانی که با سلول هدف سیناپس برقرار کرد و زمانی که INFαبه Tcرسید، Faclروی سلول Tcبیان می شود و روی سلول هدف Fasرا شناسایی می کند و در سیناپس Fasو Faslرا شناسایی می کند زمانی که این اتفاق افتاد ژن  Fasفعال شده و سلول وارد مرگ برنامه ریزی خواهد شد و سلول هدف از بین می رود.

   بعد از رسیدن پیام از Th1، Tc، TNF-βرا تولید می کند این به لیگاند خود در سطح سلول هدف متصل می شود که این اتصال سیگنالی را به داخل سلول می فرستد که Caspase 8فعال می شوند و مرگ برنامه ریزی شده سلول اتفاق می افتد.

   اگر TNFیا Faslرا مهار کنند با آنتی بادی دیدند سلول هدف باز هم دچار مرگ می شود ولی میزان مرگ و میر کاهش پیدا می کند بنابراین مکانیسم های دیگری برای کشتن وجود دارد.

   در Tcو NKیکسری گرانول هایی وجود دارد این گرانول ها پس از شناسایی سلول هدف در منطقه سیناپس دو سلول رها می شوند این محتویات شامل مولکولی به نام Perforinاست که C9 Like Proteinاست و مکان C9در حضور یون Ca2+روی سلول هدف پلیمریزه شده و سلول هدف را از بین می برد و اگر یون Ca2+حذف شود اتفاقی نمی افتد.اما دیدند اگر Caرا خارج کنند باز هم مرگ سلولی اتفاق می افتد پس مکانیسم دیگری نیز وجود دارد.از دیگر محتویات این گرانول ها Gronzymeهستند که سرین پروتئاز هستند و می توانند Caspase8,10را فعال کرده و موجب مرگ سلولی شوند.پس Tcو NKپس از شناسایی سلول هدف با این مکانیسم سلول آلوده را از بین می برند.

Leave a Reply 5664 views, 5 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

1R8A94601R8A94661R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005