| Mobile | RSS

آنتی ژن

اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی

فصل سوم:آنتی ژن

 

ایمنوژن: هر ماده ای که بتواند سیستم ایمنی را تحریک کرده و پاسخ ایمنولوژیک ایجاد کرده و با آن وارد واکنش شود.

آنتی ژن (Ag): ماده ای است که خودش اگر تزریق به بدن شود، پاسخ بر علیه آن ایجاد نمی شود اما وقتی دو ماده Aو Bخیلی شبیه به هم هستند، این ماده Bمی تواند با پاسخی که بر علیه Aایجاد شده است واکنش دهد.(ماده ای که خودش پاسخی ایجاد نمی کند اما اگر در بدن پاسخی باشد بر علیه آن واکنش می دهد)

   امروزه در همه کتب آنتی ژن با ایمنوژن مساوی است.هر ایمنوژنی آنتی ژن است ولی هر آنتی ژنی ایمنوژن نمی باشد.

مثال: نوزادی که گروه خونی Aدارد بعد از مدتی Anti Bدارد، علت: یکی از فلور نرمال روده کودک E.coliاست که دارای پپتیدی است که سبب بروز پاسخ ایمنولوژیک می شود.این پپتید یک ایمنوژن است و از آن جایی که این پپتید شباهت خیلی زیادی به پروتئین های سطحی گلبول قرمز گروه خونی Bدارد، در حقیقت در خون بچه نیز آنتی بادی بر علیه آن نیز وجود دارد.

آنتی ژن و خصوصیات یک آنتی ژن:

۱)بیگانه باشد(برای سیستم ایمنی فرد بیگانه باشد).

۲)ماهیت:پروتئین، پلی ساکارید، لیپید، اسید نوکلئیک و یا تلفیقی از این ها باشد.

۳)پیچیدگی شیمیایی: هر چه قدر آنتی ژن از لحاظ شیمیایی پیچیده تر باشد، از لحاظ سیستم ایمنی آنتی ژن بهتری است.

نکته) وجود اسیدهای آمینه حلقوی سبب ایمنوژنیسیته و آنتی ژنیسیته بیشتری می شوند.

۴)وزن مولکولی:معمولا سیستم ایمنی به آنتی ژن های زیر ۱۰ کیلو دالتون پاسخ خوبی نمی دهد. سمومی مثل خردل، سم –T-2، پنی سیلین و مورفین وزنشان حدود ۵۰۰-۴۰۰ کیلو دالتون است.برای این که وزن آن ها را بالا ببرند، به وسیله روش های شیمیایی به مولکول هایی مثل آلبومین سرم گاو BSAوصل کرده و به بدن تزریق می کنند.

   سیستم ایمنی به هر دو تای این ها پاسخ می دهد:۱)مولکول کوچک زیر ۱۰ کیلو دالتون که به آن Haptenگفته می شود.۲)مولکول بزرگی که Haptenرا به آن وصل می کنند و به آن Carrierگفته می شود.

۵)ژنتیک میزبان

۶)دوز آنتی ژن، راه ورود و همراه بودن با ادجوان (یاور):اگر میزان آنتی ژن خیلی پایین باشد، سیستم ایمنی دچار بی پاسخی می شود و اگر دوز هم خیلی بالا باشد باز هم پاسخ نمی دهد.

   راه ورود: از راه خوراکی را پاسخ نمی دهند اما از طریق تزریق پاسخ می دهند.

   ادجوان ها، مولکول های شیمیایی هستند که همراه واکسینان ها می کنند تا سیستم ایمنی را

بهتر تحریک کنند.ادجوان ها دو کار را انجام می دهند:

۱)باعث پایدار سازی می شوند.(پروتئین ها در عرض ۲۴ تا ۴۸ ساعت متابولیزه می شوند.بنابراین برای پایدارسازی آن، آنها را همراه با چربی ها، لیپیدها، موم ها، پارافین ها می کنند.بنابراین آنتی ژن بین این ها به دام می افتد و کم کم سیستم ایمنی به آن پاسخ می دهد).

۲)تحریک سازی: مثال:ادجوان کامل فروند علاوه بر آب و پارافین دارای دیواره مایکوباکتریوم یکی از قویترین محرک های سیستم ایمنی می باشد.در ادجوان ناقص فروند که آب به علاوه پارافین در آن به کار رفته است، فقط پایدار سازی می کند و هیچ تحریکی صورت نمی گیرد.

   دو ماده که مجوز مصرف در انسان را دارند عبارتند از: آلومینیوم فسفات و هیدروکساید که فقط پایدار سازی را انجام می دهند.

 

شاخص آنتی ژن (Antigenic determinant(epitope)):

   سیستم ایمنی تنها به نواحی هیدروفیلیک مولکول آنتی ژن پاسخ می دهد که به آن اپی توپ میگویند.اگر اپی توپ پروتئین باشد ۹-۷ aaو اگر پلی ساکارید باشد ۷ aaمی باشد.

شاخص های آنتی ژنی:

۱)خطی (ترتیبی) Sequentional: از توالی پشت سر هم اسیدهای آمینه تشکیل شده است و مثال اسید آمینه ۹۴-۹۰٫

۲)فضایی Comformational: در محل هایی که توالی پروتئین تاخوردگی دارد و اسیدهای آمینه شکل فضایی خاصی می گیرند.

   گاهی دو توالی اسید آمینه ای به نحوی در کنار هم قرار می گیرند که از لحاظ سکانسی نزدیک به هم نمی باشند ولی از لحاظ فضایی نزدیک به هم هستند.

   شاخص های آنتی ژنی پیوسته دارای شاخص آنتی ژنی خطی و ناپیوسته شامل شاخص آنتی ژنی فضایی می باشند.

Leave a Reply 3841 views, 4 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005Surveillance Cat, St Julian, December 25, 2016x*y*z II1R8A87631R8A8711Strange small red house, Sliema, December 24, 2016