| Mobile | RSS

عرضه آنتی ژن

اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | ۱ Comment | Posted in ایمونولوژِی

فصل یازدهم: عرضه آنتی ژن (Ag-Presentation)

 

 MHC  قلب پاسخ های ایمنی است و یکی از عواملی است که ایمنی اکتسابی به وجود می آید و به سمت همورال یا سلولی پیش برود. آنتی ژن ابتدا prossو سپس present  می شود.

MHCروی چه سلول هایی قرار دارد؟

   MHC Iروی تمام سلول های هسته دار بدن وجود دارد، بنابراین RBCکه فاقد هسته است MHC Iرا ندارد.MHC IIتنها بر روی سلول هایی قرار دارد که ما به آن ها سلول های APCمی گوییم (Antigen presenting cell).این سلول های APCعلاوه بر MHC Iدارای MHC IIنیز می باشند. سلول های APCشامل: B cell، ماکروفاژها و T cell(در صورتی که فعال بشوند MHC IIرا دارند و درحالت عادی MHC IIرا ندارند) می باشند.

   از میان سلول های APCآنی که از همه با ارزش تر است و مهمترین است سلول دندریتیک است. سلول دندریتیک (DC)(Dendertic cells)از مغز استخوان منشاء می گیرد.پیش ساز آنها هم لمفوئیدی است و هم پیش ساز میلئوئیدی می باشند.

   هر کدام از این رده ها (Lamphoied , Myeloied)دارای خواص مرفولوژیک و فیزیولوژیک متفاوتی هستند. سلول های دندریتیکی هنگامی که نابالغ هستند قدرت فاگوسیتی بسیار بالایی دارند و موقعی که بالغ می شوند آنتی ژن را Uptake(به دام می اندازند) می کنند و توسط TLRبا آنتی ژن پیوند برقرار کرده و آن را به داخل آورده و فاگوسیت کرده و عمل دگرده و قطعه قطعه کردن را انجام داده و آنتی ژن به خصوص را همراه MHC Iو MHC IIبه سطح سلول عرضه می کنند.

   موقعی که سلول دندریتیک شروع به پردازش می کند مراحل بلوغ را پشت سر گذاشته و تبدیل به سلول دندریتیک بالغ می شود این سلول دندریتیک بالغ قدرت فاگوسیتی خیلی کمی پیدا میکند و لی قدرت عرضه آنتی ژن در آن خیلی بالا می رود.

   T cellفرماندهی پاسخ های ایمنی اکتسابی را به عهده دارد و همراه رسپتور خود این مجموعه را شناسایی کرده و موقعی که شناسایی کرد پاسخ های ایمنی اکتسابی سلولی و همورال را به وجود می آورد.

   دو مسیر اصلی برای پردازش و عرضه آنتی ژن وجود دارد:

۱)Endogenous pathway(در مورد آنتی ژن درون زاد است)

۲)Exogenous pathway(در مورد آنتی ژن برون زاد است)

   آنتی ژن داخلی، آنتی ژنی است که داخل سلول بدن ساخته می شود مثل آنتی ژن ویروسی، که اول ویروس نفوذ پیدا می کند و RNAو یا DNAرا وارد کرده و بعد از آن ماشین رونویسی و ترجمه سلول میزبان را در دسترس گرفته و شروع به ساختن مواد خود می کند. آنتی ژن های درون زاد مانند آنتی ژن های ویروسی که ماشین رونویسی سلول خودی را استفاده می کنند.

   آنتی ژن های برون زا، آنتی ژن های باکتریایی، قارچی و انگلی هستند که خود سیستم رونویسی

و ترجمه دارند و آنتی ژن به صورت آماده از خارج وارد سلول می شود.

 

پردازش و عرضه آنتی ژن درون زاد (MHC I):

   ویروس مطایق شکل وارد سلول شده، وارد هسته شده، پپتیدها را می سازد و خارج می شود، در کنار این سلول میزبان نیز سیستم پردازش و عرضه آنتی ژن درون زاد آن فعال می شود (تا به سیستم ایمنی بفهماند ویروس وارد شده است تا علیه آن پاسخ ایجاد شود).یا خود ویروس حذف می شود یا سلول را از بین می برد.موقعی که پروتئین ویروسی وارد سیتوپلاسم سلول میزبان میشود، سلول میزبان یک سیستم آنزیمی دارد که تحت عنوان Proteasome  نامیده می شود. این Proteasomeتوانایی دارد که این پروتئین ویروسی را تکه تکه کند (مثل دستگاه های برش آنزیم و پروتئین ویروسی را به قطعات ۹ اسید آمینه ای بشکند).پروتئوزوم ها در سلول می تواند پروتئین هایی را که Foldingغلط دارند یا کار خود را خوب انجام نمی دهند Ubiquine takeمی خورند و توسط پروتئوزوم حذف می شوند (نقش پروتئوزوم در حالت طبیعی).

   این پروتئوزوم از ۲۸ زیر واحد تشکیل شده است و شکل شبکه ای دارد.از ۴ رینگ که هر حلقه ای ۷ زیر واحد دارد تشکیل شده است.از مهم ترین پروتئین های آن LMP1، LMP2و LMP7را می توان نام برد.همچنین یک ساب یونیت به نام MECL1دارد. پروتئین از یک سمت وارد پروتئوزوم شده، قطعه قطعه شده و از پروتئوزوم خارج می شود و این پپتیدهای ۹ اسید آمینه ای توسط یک سیستم به نام TAP(Transfer associated with Ag processing)وارد ERمی شود.TAP1و TAP2را اصطلاحا (ABC)(ATP-binding Cassette)یعنی پروتئین هایی که با صرف انرژی ATPپپتید را از سیتوزول وارد ERمی کنند.

داخل ER:

   MHC Iاز α1،   α2و α3وقتی وارد ERمی شود همراه یک چاپرون به نام Calnexinاست که مانع miss foldingمی شود که این Calnexinهمراه زنجیره αاست و در این موقع β2به MHC IIنچسبیده است.اما وقتی که زنجیره β2به MHC Iمی چسبد، Calnexinجدا شده و چاپرون دیگری به نام Clreticulinبه آن متصل می شود.به این مجموعه دو پروتئین دیگر یکی به نام Erp57و دیگری tapasinبه این مجموعه Clretculin + MHC Iاضافه میشود.tapasinاین مجموعه را به سمت ABC(یا TAP) هدایت می کند.Erp57یک ایزومراز است و کارش شکسته و بست MHC Iاست.

   پپتیدهایی که توسط پروتئوزوم شکسته و از طریق TAPوارد ERمی شوند، وارد شیار MHCمی شوند.این پپتیدها اگر دارای affinityکم با این شکاف باشند و اینترکشن ضعیف بدهند MHC Iحالت پایداری نمی تواند به خود بگیرد و در نتیجه Erp57وارد عمل شده و فولدینگ MHC Iرا تغییر داده و می گذارد پپتید بعدی بنشیند.این کار آنقدر صورت می گیرد که یک پپتید خاص با قدرت اتصالی زیاد با شکاف MHCداخل آن بنشیند (در این جا هم پیوندها و هم ساختار فضایی پپتید نقش دارند).

   بعد از قرار گرفتن یک پپتید مناسب با affinityبالا، چاپرون از MHC  جدا شده، و MHC Iبه سمت غشاء ERرفته و همراه آنتی ژن در آن جا می ماند و منتظر می ماند سلول Tبیاید آن را شناسایی کند. سلول Tبه سیستم ایمنی می فهماند که سلول به ویروس آلوده شده است و سلول Tایمنی سلولی و هومورال را به راه می اندازد تا ویروس را از بین ببرد.

   از آن جایی که MHCافراد با هم فرق دارد نحوه پروسسینگ و پردازش MHCها با هم فرق دارد و در نتیجه نقش متفاوتی در بروز پاسخ دارد (یعنی مثلا MHCمن یک سری پپتیدهایی را عرضه می کند که سیستم ایمنی را گمراه می کند ولی یک فرد دیگر پپتیدی را عرضه می کند که سیستم ایمنی را به خوبی هدایت می کند.بنابراین وقتی در یک کلاس درس ویروس آنفولانزا میآید یک نفر بیماری شدید می گیرد ولی یک نفر مبتلا نمی شود).

پردازش و عرضه آنتی ژن های برون زاد (MHC II):

   ویروس ها علاوه بر این که مسیر برون زاد دارند می توانند مثل باکتری، قارچ و … مسیر درون زاد هم دارند ولی در این حالت تولید فاگوزوم می کنند که به لیزوزوم چسبیده و تشکیل فاگولیزوزوم می دهند که در آن جا همراه باکتری ها و … دگرده می شوند.

مسیر پردازش و عرضه آنتی ژن برون زاد:

   در این مرحله ابتدا یک پیوند بین عامل بیگانه و سلول APCبرقرار می شود (binding)و سپس بلع شده و تشکیل فاگوزوم داده، لیزوزوم به آن متصل شده و تولید فاگولیزوزوم کرده که در آن قارچ، انگل و باکتری در آن دگرده می شوند.به چه نحوی MHC IIاز ERبه سمت فاگولیزوزوم حرکت کرده و برخی پروتئین های تخریب شده داخل شیار MHC IIقرار گرفته و به سمت غشاء حرکت می کند؟

   MHC IIدارای دو زنجیره αو βاست که با هم شیار (Cleft)را به وجود می آورند.چون داخل فاگولیزوزوم پروتئین ها و آنزیم های زیادی داریم، شیار باید به نحوی از دسترس پروتئین ها در امان باقی بماند تا به پروتئین مناسب برخورد نماید.برای محافظت این شیار، پروتئینی به نام Invariant chainاین شیار MHC IIرا می پوشاند و اجازه نمی دهد پروتئینی داخل شیار قرار بگیرد.

   معمولا در ER3 تا MHCبا ۳ تا Invariant chainپیوند می خورد (در مجموع ۹ تا زنجیره داریم).در مرحله اول این شیار توسط Invariant chainپوشیده شده تا پروتئین بیگانه ای داخل شیار قرار نگیرد.MHC II، ERرا ترک کرده به سیتوپلاسم آمده و به سمت فاگولیزوزوم حرکت می کند.

   در مرحله اول آنزیمی به نام کاتپسین یک قطعه ای از لیزوزوم Invariant chainرا می شکند (در ناحیه ای با PHپایین).در مرحله دوم Invariant chainمجددا توسط آنزیم های دیگر شکسته می شود و قطعه بسیار کوچکی می شود که تنها شیار را می پوشاند که به این قطعه کوچک CLIPگفته می شود (Class II Invariant protein)و همان اتفاق MHC Iمیافتد،

یعنی وقتی CLIPبه فاگولیزوزم می رود یعنی این CLIPبرداشته شده و یکی یکی پپتیدها داخل شیار می نشیند و هر کدام از پپتیدها که affinityبسیار بالایی دارد فیکس می شود.

   در کنار MHC IIهمیشه یک مولکول به نام HLA-DMوجود دارد.HLA-DM، MHC IIرا از ERهمراهی می کند تا فاگولیزوزم (نقش آن مثل Erp57است یعنی کمک می کند به بهترین حالت فولدینگ MHC IIکه در اثر قرار گرفتن پپتید با affinityبالا در شیار قرار بگیرد) .تا فاگولیزوزوم MHC IIرا همراهی می کند ولی در هنگام عرضه دیگر همراه MHC IIقرار نمی گیرد.

   در MHC Iپپتیدها ۹ اسید آمینه ای هستند و توسط پروتئوزوم شکسته شده و داخل شیار قرار می گیرند، اما پپتیدهای موجود در فاگولیزوزوم اندازه مشخصی ندارند و می توانند از ۱۵-۹ اسید آمینه داخل شیار قرا بگیرند و ممکن است دو سر پپتید از شیار بیرون بزند (چون پروتئوزومی در این جا وجود ندارد).

   سلول های دندریتیک پس از شناسایی عامل آن را گرفته فاگوسیت می کنند (در حالت نابالغ) سپس مهاجرت می کنند و در ضمن مهاجرت بالغ شده و خاصیت فاگوسیتی آن کم و خاصیت عرضه آنتی ژن آن زیاد می شود.این سلول دندریتیک به ارگان های لنفاوی (مثل غده لنفاوی) میرود و به کورتکس که محل سلول های Tاست می رود و در آن جا با شناسایی T cellها ایمنی اکتسابی راه می افتد.

Leave a Reply 12482 views, 2 so far today |
Follow Discussion

One Response to “عرضه آنتی ژن”

  1. محمد حسین Says:

    با سلام واقعا مطالب بسیار مفیدی بود خیلی از انها استفاده کردم   

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

1R8A94601R8A94661R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005